Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden van Fastfotoalbum, een dienst van De Groot Design BV, zijn met ingang van 01 mei 2009 van toepassing.

1. Definities

Product

Een door gebruiker met behulp van de Fastfotoalbum website gemaakt product.

Website

De website van Fastfotoalbum, die te vinden is op www.Fastfotoalbum.nl

Gebruiker

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.

Dienst

De terbeschikkingstelling van de Fastfotoalbum website met al haar mogelijkheden, het drukken van één of meerdere producten, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.

Ontvanger

De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van het product van Fastfotoalbum

Overeenkomst

De overeenkomst waarbij De Groot Design BV en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.

Opdracht

De opdracht aan De Groot Design BV tot het verrichten van de dienst.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

3. Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending de van de bevestiging van de opdracht. De Groot Design BV behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

4. De dienst

Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig handelen jegens De Groot Design BV. Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van het product, Het is de gebruiker niet toegestaan voor de aflevering van de producten een buitenlands adres op te geven. Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 4 weken na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk te worden ingediend. Na bovengenoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.

Fastfotoalbum gebruikt TNT Post voor het verzenden van de producten. Fastfotoalbum zal er allen aan doen om de producten op de juiste tijd en datum bij TNT Post af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen. Fastfotoalbum is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van een product op een onjuiste datum of onjuist adres.

5. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De gebruiker vrijwaart Fastfotoalbum voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake van de inhoud of uiterlijk van het product.
De gebruiker vrijwaart Fastfotoalbum voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.
De gebruiker vrijwaart Fastfotoalbum voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk ter zake schade als gevolg van de inhoud of uiterlijk van het product en ter zake van het ongewenst ontvangen door de ontvanger.
Fastfotoalbum heeft het recht om de opdrachten inzake producten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van Fastfotoalbum.
Fastfotoalbum heeft het recht opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.
Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde producten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. Fastfotoalbum is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.
Indien Fastfotoalbum als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden, zoals leveranciers, technische en/of telecommunicatiediensten, niet in staat is haar verplichtingen jegens gebruiker na te komen, is Fastfotoalbum niet gehouden tot nakoming van enige verplichting van de overeenkomst.

6. Prijzen en betaling

Gebruiker is aan Fastfotoalbum de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de dienst en anderzijds voor de vergoeding van het product en de portokosten. De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw. De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen.

7. Beveiliging

Om risico's van onbevoegd toegang, vernietiging of verlies van de door gebruiker opgegeven gegevens, etc. uit te sluiten heeft Fastfotoalbum de nodige beveiligingsmaatregelen genomen, maar Fastfotoalbum kan ter zake geen garantie geven.

8. Annulering

De gebruiker heeft het recht de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk te annuleren, mits deze annulering voor 12.00 uur van de door de gebruiker opgegeven verstuurdatum Fastfotoalbum heeft bereikt. Het zichttermijn is niet van toepassing aangezien de producten tot stand zijn gekomen overeenkomstig de specificaties van de gebruiker.

9. Copyright

De beelden, foto's en/of illustraties op de website zijn eigendom van Fastfotoalbum en mogen zonder voorafgaande toestemming niet gebruikt worden voor andere doeleinden anders dan voor het creëren van een Fastfotoalbum product. Naast de beelden mogen ook geen teksten, grafisch materiaal, logo's e.d. worden gedownload, verveelvoudigd, verspreid, vermenigvuldigd en/of anderszins gemaakt worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fastfotoalbum.

10. Klantenservice

Voor vragen, klachten, suggesties, wens, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van Fastfotoalbum welke door De Groot Design BV wordt beheerd. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 16.30. Per mail bereikbaar via de link contact op de website. Schriftelijk bereikbaar via onderstaand adres:

De Groot Design BV
Bevelandeweg 108
1703AX Heerhugowaard
Nederland
info@degrootdesign.nl
KvK 37041616
BTW NL809245942B01

11. Wijziging voorwaarden

De voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Fastfotoalbum te allen tijde worden gewijzigd.

12. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen gebruiker en Fastfotoalbum kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te Alkmaar.
Gebruik van de Fastfotoalbum website betekent de volledige aanvaarding van bovenstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van De Groot Design BV, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffe van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam d.d. 17-03-1981. Op verzoek worden de algemene voorwaarden kosteloos verstrekt.